Infomedia
Creative

Cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội

Hệ sinh thái Infomedia

Cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ & bán hàng
Cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội
Cung cấp dịch vụ và công nghệ quảng cáo thế hệ mới
Hệ thống mạng lưới đa kênh, đa nội dung